Join SUSSED Today!

Ymunwch â SUSSED Heddiw!

sussed eco chic blue sky.jpg

 

Support us and make a difference

Support SUSSED, join as a member today. Become part of the growing fair trade social enterprise movement!

Just £12 per year. SUSSED is a community cooperative also supporting our sister charity Sustainable Wales.

Volunteers are automatically signed up as members and receive all the benefits for free.

 

namaste items.jpg

 

Benefits include

  • 10% off goods*

  • A say in how SUSSED is run - at our meetings and AGM.

  • Regular newsletters

  • Reduced price or free entry offers and exclusive early bird tickets for our many events.

*Offer excludes items already on sale, food, bio household items and local crafter items. This is due to the low profit on these items.

support local.jpg

 

How to join

You can join online (opens in a new window) using our secure online membership service. You can easily pay using a credit/debit card or set up a direct debit. 

Alternatively, you can join simply by asking in SUSSED when you next visit. Download the membership leaflet and form here (800kb PDF).

 

Cefnogwch Ni, a Gwnewch Wahaniaeth

Cefnogwch SUSSED – ymunwch â ni heddiw. Dewch yn rhan o'r mudiad mentrau cymdeithasol masnach deg, sy'n mynd o nerth i nerth!

Dim ond £12 y flwyddyn. Mae SUSSED yn gwmni cydweithredol cymunedol, sydd hefyd yn cefnogi ein chwaer-elusen, Cymru Gynhaliol.

Caiff gwirfoddolwyr eu cofrestru'n aelodau yn awtomatig, a byddant yn cael yr holl fuddion am ddim.

Mae'r buddion yn cynnwys:

  • 10% oddi ar nwyddau*

  • Y gallu i gyfrannu at y ffordd y caiff SUSSED ei rhedeg – yn ein cyfarfodydd a'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

  • Cylchlythyrau rheolaidd

  • Cynigion mynediad am ddim neu am bris gostyngol, a thocynnau pris arbennig trwy archebu'n gynnar, ar gyfer ein llu o ddigwyddiadau.

*Mae'r cynnig yn eithrio eitemau sydd eisoes yn cael eu gwerthu am bris gostyngol, bwyd, eitemau ecogyfeillgar ar gyfer y cartref, ac eitemau gan grefftwyr lleol. 

Sut i Ymuno â Ni

Gallwch ymuno ar-lein (bydd yn agor mewn ffenestr newydd) gan ddefnyddio ein gwasanaeth ymaelodi ar-lein diogel. Gallwch dalu'n hawdd trwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd, neu sefydlu debyd uniongyrchol. 

Fel arall, gallwch ymuno trwy holi yn eich siop SUSSED leol pan fyddwch yn ymweld â hi nesaf. Lawrlwythwch y ffurflen a'r daflen aelodaeth yma(800kb PDF).